Sunday, February 5, 2017

God's Will

ORIGINAL Language
Ang Kabubot-on sa Ginoo”

Dako kaayo ang akong pagpasalamat kay usa ako sa gitawag sa Ginoo.
Kay ang butang nga wala nako panganduya ,gihatag sa Dios, sama sa pag-anhi niining dapita aron sa pagtuon sa Iyahang pulong.
Giplano sa Diyos nga makaapil ko sa Nehemiah Teams - Advance Operations Training. Nagtuo ko nga kani ang Iyang pamaagi aron maila nako Siya pag-ayo ug mahibaluan nako kung unsa ang iyahang kabubut-on sa akong kinabuhi.
Wala ako magdahom nga daghan pa gayod ang gusto sa Ginoo nga ipakita kanako parehas sa iyang grasya nga gihatag kanato aron sa pagsangyaw sa Iyang pulong didto sa mga layo nga dapit. Diri lang gayod ko nakasinati nga magbaktas  tibuok nga adlaw kauban sa init ug ulan.  Pero wala nako kini gihunahuna kay usa kini sa kabubut-on sa Ginoo sa akong kinabuhi ug nalipay ako sa pagsunod Kaniya kay nakahibalo ko nga nagabaktas ko kauban Siya.

TRANSLATION
God’s Will
I am very amazed that I am among those whom God has called. Even the things that I did not ask for, He gave them to me just like the opportunity to study His word that I never even dreamed of. He purposed that I be able to join AOT – Advance Operations Training of Nehemiah Teams. I believe this is God’s way for me to be able to know Him more and know what His plan for my life is.

I did not know that there is so much more that the Lord wants to reveal to me just like that grace that He gave us to preach His word in far places. It is just here that I experienced hiking for almost the entire day in the heat of the sun and heavy rain. But I did not give up for this is God’s will and I am very happy to obey God and do this hike knowing He is with me.

-James, 24-Caraga

Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding.

Proverbs 3:5