Friday, March 17, 2017

“kinahanglan mulakaw ako bisan sa layong dapit ug dal-on nako ang maayong balita sa Dios..”  ( in original language) 


 Sa ikaduha ka simana sa pagtuon namo, usa ka mando sa Ginoo kanako ang akong nahibaw-an -- nga dili lang diay ako magfocus sa usa ka tao nga sultian sa pulong sa Diyos kon dili kinahanglan nga mulakaw gayod ako.Kay kung mabasa nato bersikulo nga makita nato sa Mateo 28:18-20 nag-ingon nga “..panlakaw kamo sa tibuok nasunod ug sultihi ang maayong balita.”  Diha naablihan ang akong huna-huna nga kinahanglan mulakaw ako bisan sa layong dapit ug dal-on nako ang maayong balita sa Dios,  ug ako kining isangyaw uban sa akong pagtuo nga walay lain makaluwas kanato kon dili ang labing gamhanan natong Ginoong Jesus Cristo lamang. 

(Translated)
James sharing the bridge tract
In the second week of our training, I learned about another command of the Lord. That I should not just focus on one person in sharing the Gospel, but I should really go. If we will read Matthew 28:18-20, it said, “ go to all the nations and preach the gospel.”  This opened my mind that I should go even to far places and take with me the gospel and preach it in faith that no one else can save apart from our Almighty  God Jesus Christ alone!                                                                                                                                                                                     


  --Jamescar  24- Caraga