Thursday, March 30, 2017


Gate 4 : Valley Gate                               listen to: Though YOU slay me

Pagsubok, paglago at pagpapakumbaba. Masasabi ko na sa mga panahong ito, ito ang pinakamabigat na pag-aaral na aming ginawa ngayon. Ang pagdurusa sa pagsunod sa Kanya na kailangan mong maging masaya kahit hindi mo makita ang bunga. Gayon din ang nangyari kay John the Baptist. Kahit na ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para ihanda ang daan ng Panginoon, hindi nya nakita ang paghahari ng Diyos kahit na siya ang binansagan na pinakadakila sa lahat.
Naalala ko pa yung isang activity kung saan aming pinag-aralan ang kantang “Though you slay me”. Nakasulat doon na patuloy ko pa ring sasambahin ang Panginoon kahit ako ay binabasag Niya. Napakahirap, pero sa kabila nito ay may bunga maaaring hindi ngayon pero sa darating na panahon. Sabi nga, ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nagdudulot ng kasiyahan, kundi kabanalan.

Trials, growth and humility. I can say that at this time, this must be the heaviest topic we have studied.  This happened to John the Baptist. He devoted his life to prepare the way for the Lord, yet he was not able to see the kingdom of God even though he was said to be the greatest of all.

I remember one of our activities where we listened to and pondered on the song entitled “Though you slay me”. It was written there that “I will continue to praise the Lord though He slays me. It is so hard but it’s doing something. I may not be seeing it now but later I will. As it says, “serving the Lord does not result to happiness but holiness”. 


Blesie Grace - Batangas—